Föreningen Stjärnans förskola har som sitt ändamål att bedriva förskoleverksamhet för barn 0-5 år. Förskolans pedagogiska verksamhet skall verka för att barnen skall få utvecklas och lära, få upplevelser och stimulans att växa och bli trygga individer. Lärande och omsorg skall utgå från var och ens behov. Verksamheten utgår även från de lagar och regler som stat/ kommun har beslutat om, samt har sin grund i kristna värderingar.

Föreningens styrelse består av medlemmar som visar intresse för verksamheten. Föräldrarepresentanter och förskolechefen sitter också med i styrelsen. Styrelsen väljs på föreningens årsmöte enligt antagna stadgar. De arbetsuppgifter som åligger styrelsen är bl.a. att sköta föreningens ekonomi, löneutbetalningar m.m. Vidare sköter de en del av kontakter med berörda myndigheter och hjälper till med att ta fram alla dokument som behövs för att driva en förskola. Att lyssna på pedagogerna och stödja dem i deras arbete är också en viktig del av styrelsearbetet, liksom att underhålla lokaler och utemiljön. Målet är en förskola där både barn, föräldrar och pedagoger trivs.

Vill du bli medlem och stödja föreningen?

Betala in 100 kr till Föreningen Stjärnans förskola, bankgiro 5821-8454 Ange då samtidigt ditt namn, adress och gärna din mailadress.

Vill du ha kontakt med styrelsen?
Kristina Olsson, ordförande, Gudrun Wannebo, vice ordförande, Matts Fält, sekreterare och föräldrarepresentant, Therese Mannberg, föräldrarepresentant, Viktoria Sagman och Olof Siveden. Oss når du via : styrelsen@forskolanstjarnan.se