Föreningen Stjärnans förskola har som sitt ändamål att bedriva förskoleverksamhet för barn 1-5 år. Förskolans pedagogiska verksamhet skall verka för att barnen skall få utvecklas och lära, få upplevelser och stimulans att växa och bli trygga individer. Lärande och omsorg skall utgå från var och ens behov. Verksamheten utgår även från de lagar och regler som stat/ kommun har beslutat om, samt har sin grund i kristna värderingar.

Föreningens styrelse består av engagerade medlemmar tillsammans med rektor. Styrelsen väljs på föreningens årsmöte enligt antagna stadgar. Styrelsen är huvudman för verksamheten. De arbetsuppgifter som åligger styrelsen är bl.a. att ha ett övergripande ansvar för föreningens ekonomi och verksamhet. Vidare sköter de en del av kontakter med berörda myndigheter. Att lyssna på pedagogerna och stödja dem i deras arbete är också en viktig del av styrelsearbetet, liksom att underhålla lokaler och utemiljön. Målet är en förskola där både barn, föräldrar och pedagoger trivs.

Föräldrar till barn på förskolan är samtliga med i föreningen.

Under året anordnar föreningen arbetsdagar då enklare underhåll utförs på föreningens material, t.ex. målning, grävning eller reparationer av utrustning.

Vill du bli medlem och stödja föreningen?
Betala in 150 kr till Föreningen Stjärnans förskola, bankgiro 5821-8454. Ange då samtidigt ditt namn, adress och gärna din mailadress.

Vill du ha kontakt med styrelsen?
Den består av Petronella Hauptmann, ordförande, Martin Levin, kassör, Karolina Hauptmann, Pernilla Cervin, Malin Hedberg och Xiaoming Cai. Oss når du via: styrelsen@forskolanstjarnan.se